Algemene Leveringsvoorwaarden & Privacy verklaring

Algemene Leveringsvoorwaarden

 Stichting Over Drempels & Dromen, aanbieder van de workshop Sleutelfiguren,

 • stelt alles in het werk om de met u overeengekomen workshopdoelstellingen te realiseren;
 • verplicht zich tot absolute geheimhouding over alle door u of uw organisatie en uw medewerkers ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie;
 • stelt zich zodanig op dat het belang van de klant, de opdrachtgever en haar medewerkers centraal blijft staan;
 • verplicht zich strikt aan de overeengekomen workshopdata te houden, behoudens onvoorziene omstandigheden;
 • brengt de opdrachtgever zowel telefonisch als schriftelijk op de hoogte indien Over Drempels & Dromen onverhoopt een workshop moet annuleren. Er worden in dit geval geen kosten in rekening gebracht.

Offertes en aanbiedingen

 • Alle offertes en aanbiedingen van Over Drempels & Dromen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 • Over Drempels & Dromen kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 • Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Over Drempels & Dromen daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Over Drempels & Dromen anders aangeeft.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht Over Drempels & Dromen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Overmacht

 • Over Drempels & Dromen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant of opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Over Drempels & Dromen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Over Drempels & Dromen niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Over Drempels & Dromer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Over Drempels & Dromen zijn verbintenis had moeten nakomen.

 • Over Drempels & Dromen kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • Voorzoveel Over Drempels & Dromen ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Over Drempels & Dromen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant of opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Betaling en incasso

 • Alle betalingen dienen voor aanvang van de eerste workshop dag voldaan te zijn tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 • Mocht er sprake zijn van een vroegboekkorting, dan moet het volledige bedrag tenminste 28 dagen voor aanvang van de workshop op de rekening van Over Drempels & Dromen gestort zijn.
 • Indien de klant of opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is klant of opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • Over Drempels & Dromen heeft het recht de door klant of opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Over Drempels & Dromen kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de klant of opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Over Drempels & Dromen kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 • De klant of opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Over Drempels & Dromen verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De klant of opdrachtgever is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 • Indien de klant of opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant of opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Over Drempels & Dromen echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de klant of opdrachtgever worden verhaald. De klant of opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Aansprakelijk

 • Indien Over Drempels & Dromen aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 • Over Drempels & Dromen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Over Drempels & Dromen is uitgegaan van door of namens de klant of opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 • Indien Over Drempels & Dromen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Over Drempels & Dromen beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • De aansprakelijkheid van Over Drempels & Dromen is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 • Over Drempels & Dromen is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Over Drempels & Dromen aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Over Drempels & Dromen toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant of opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Over Drempels & Dromen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Over Drempels & Dromen of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Annulering

 • Annulering van workshops in-company en/of in ons atelier Over Drempels & Dromen (of als de workshop Sleutelfiguren als onderdeel daarvan wordt ingezet) kan schriftelijk plaatsvinden tot 4 weken voor aanvang van de (eerste) workshop dag zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Binnen de termijn van 4 weken is het volledig overeengekomen honorarium verschuldigd.
 • Voor schriftelijke annulering van individuele inschrijving voor de workshop Sleutelfiguren een kosteloze annuleringstermijn van 28 dagen voor de afspraak. Bij annulering tussen 28 en 15 dagen voor aanvang van de afspraak wordt 25% van het honorarium in rekening gebracht. Bij annulering korter dan 15 dagen voorafgaand aan de afspraak wordt het gehele honorarium in rekening gebracht.N.B. Deze regeling geldt ook indien de workshop Sleutelfiguren op initiatief van de opdrachtgever wordt verschoven.
 • Mocht er 3 dagen voor aanvang van de workshopdatum minder dan 4 deelnemers zijn, dan wordt de workshop geannuleerd door Over Drempels & Dromen. Samen met de klant zoekt Over Drempels & Dromen naar een alternatieve datum. Mocht deze niet gevonden worden dan zal Over Drempels & Dromen het reeds betaalde bedrag terugstorten aan de klant.

Kwaliteit

Wij doen er alles aan een goede kwaliteit van de workshop te waarborgen.

Klachten

In geval van klachten met betrekking tot alle aspecten van de gevolgde workshop kan men zich richten tot Stichting Over Drempels & Dromen.

Auteurs- en eigendomsrecht

Van het door Over Drempels & Dromen verstrekte workshopmateriaal blijven alle rechten aan haar eigendomsrecht voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van Over Drempels & Dromen mag niets uit de uitgave(n) worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins. Het is niet toegestaan het workshopmateriaal aan derden ter beschikking te stellen of voor eigen doeleinden te gebruiken. Tijdens de workshop mogen geenszins beeld- of geluidsfragmenten, gemaakt worden. Beeld- of geluidsfragmenten die worden gebruikt voor promotie dienen in overeenstemming met Over Drempels en Dromen gemaakt te worden.

 

Privacy verklaring

Wanneer je de website www.sleutelfiguren.com bezoekt en/of contact met ons zoekt, vertrouw je ons bewust of onbewust persoonsgegevens toe. In dit privacy statement leggen we uit:

 1. welke gegevens we verzamelen;
 2. waartoe we dat doen;
 3. hoe we ermee omgaan;
 4. hoe je je persoonsgegevens kunt inzien, wijzigen en verwijderen.

 

 1. Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer je de website bezoekt en/of contact met ons zoekt, laat je bijna altijd persoonsgegevens achter. Hieronder beschrijven we welke gegevens we over je verzamelen.

 • Als je de website bezoekt, registreert onze server je IP-adres.
 • Als je contact opneemt via de website, vragen we je naam en emailadres in te vullen.
 • Als je ons belt of mailt voor informatie geef je ons meestal je naam, telefoonnummer en/of mailadres.
 • Wanneer je jezelf aanmeld voor een workshop, vragen we om je NAW gegevens te geven (Je voor- en achternaam, je huisadres, je postcode en woonplaats, je telefoonnummer en je mailadres af te geven).

We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens zoals je Burger Service Nummer. Op onze website gebruiken we geen cookies om je gangen na te gaan.

 1. Waartoe verzamelen we deze persoonsgegevens?

We verzamelen je persoonsgegevens om je van dienst te kunnen zijn met onze workshop Sleutelfiguren. We hebben die gegevens nodig om je de informatie toe te sturen, om een overeenkomst te sluiten en om de overeenkomst uit te voeren. Daarnaast gebruiken we je gegevens voor administratieve doeleinden.

We verzamelen je persoonsgegevens nooit om ze door te verkopen aan anderen.

 1. Hoe gaan we om met je persoonsgegevens?

We behandelen alle gegevens die we van je ontvangen vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat we ze alleen delen met andere als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van ons werk of om te voldoen aan onze wettelijke plichten. We delen je gegevens met:

 • onze boekhouder;
 • onze webhost Mijndomein;

We bewaren je gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als onderneming zijn we wettelijk verplicht om onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

We nemen de bescherming van je gegevens serieus. De website wordt beveiligd door Mijndomein.

 1. Persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen? Neem dan contact met ons op en we maken het voor je in orde.

Mochten wij in ons privacybeleid volgens je tekort schieten, vragen wij je ons dat te laten weten en gaan we graag het gesprek met je aan.

Ook willen we je er op wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Heb je tips, vragen of andere feedback? We horen het graag van je.

Over Drempels en Dromen kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Je kunt hiervoor zelf onze website www.sleutelfiguren.com raadplegen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26 februari 2021.

Stichting Over Drempels en Dromen

Emmy van Lokhorststraat 48

3544 HM Utrecht

info@sleutelfiguren.com

Kvk nr. 69095922